Code of Conduct

SPEDITØRERNES CODE OF CONDUCT ER DIN GARANTI FOR ORDNEDE FORHOLD

Speditører påtager sig et samfundsansvar. Det gør speditørerne ved at påse, at deres vognmænd lever op til det aftalte og efterlever gældende regler. Og griber effektivt ind, hvis der er tale om, at det aftalte ikke over­holdes.

Speditører, der tilslutter sig Danske Speditørers Code of Conduct, samarbejder med vognmænd, som forven­tes at påtage sig et tilsvarende ansvar for deres chauffører.

Vognmændene skal leve op til, hvad de har aftalt med speditørerne. Og naturligvis overholde gældende reg­ler.

Anvender transportkøberne en speditør, som har tilsluttet sig Danske Speditørers Code of Conduct, kan transportkøberen forvente:

  • At speditøren har tilrettelagt sine kontrakter således, at det er tilstræbt, at transporten foregår be­tryggende.
  • At vognmænd, der indgår aftaler med de speditører, som har tilsluttet sig Danske Speditørers Code of Conduct, forpligtes af speditøren til at tilbyde deres ansatte ordnede og ordentlige vilkår
  • At speditøren udfører en kontrolindsats for at søge afdækket, om transporterne foregår betryg­gende.
  • At speditørerne får muligheder for at drage de nødvendige konsekvenser, hvis forholdene hos un­derleverandørerne ikke er i orden.

Danske Speditører anerkender dog, at dansk infrastruktur pt. langt fra er tilstrækkelig til, at det er muligt i alle situationer at overholde reglerne om køre- og hviletid på en betryggende måde. Danske Speditører øn­sker ikke at straffe vognmændene herfor.

Derfor: Skulle det i visse situationer rent praktisk ikke være muligt for vognmanden at afvikle de lovpligtige hvil og finde egnede opholdsforanstaltninger, som foreskrevet i lovgivningen og i Code of Conduct, skal vogn­manden dokumentere dette over for speditøren. Dette fritager naturligvis ikke vognmanden for et evt. straf­feretligt ansvar. Sigtet fra speditørernes side har alene været at realisere reglernes formål indenfor rimelig­hedens og lovmedholdelighedens grænser.

Brug medlemmer af Danske Speditører og se efter Code of Conduct-logoet.

Det er din sikkerhed som transportkøber for, at det hele går ordentligt til.

Læs mere hos Danske Speditører